Điều hoà Panasonic báo lỗi 95F

Ngày 14/12/2021
Điều hoà Panasonic báo lỗi 95F , cách khác phục Mã lỗi 95F. Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic 2021: dấu hiệu và cách khắc phục

Mã lỗi 95F

Nội dung lỗi: Nhiệt độ giàn nóng quá cao.
Điều hoà Panasonic báo lỗi 95F

Tổng hợp danh sách mã lỗi điều hoà Panasonic  2021: dấu hiệu và cách khắc phục 


Các mã lỗi khác Điều hoà Panasonic thường gặp